CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH LỢI 1

LỄ CÔNG BỐ ĐIỀU ĐỘNG HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH LỢI 1

Tổ chức ngày hội ” Thiếu nhi vui, khỏe” – ” Tiến bước lên Đoàn và công nhận chương trình rèn luyện đội viên năm học 2020 – 2021

Sinh hoạt chuyên môn khối 1

strapline-website_4_orig

School-Baner - Copy
dq23eqwfqwrqwasfasfqw3r