Ôn tập khối 1 môn Toán và Tiếng việt cho học sinh tự ôn tập

Tên file: ôn-tập.doc
Tải về
 1. MÔN TOÁN
 2. Thực hiện các phép tính sau:
  a.
 3. 15 + 2 = …            17 + 2 = …                  18 + 1 = …

16 + 3 = …                  19 – 1 = …                   15 – 2 = …

14 + 4 = …                  19 – 8 = …                   17 – 5 = …

 1. Tính:

14 + 1 + 2 = …        18 + 1 – 7 = …               19 + 0 – 5 = …

18 – 6 + 2 = …       10 – 5 – 3 = …               17 – 6 + 3 = …

18 – 2 + 3 = …       14 + 5 + 0 = …                15 + 0 – 2 = …

 1. Điền vào chỗ trống:

8 + □ = 10         10 – □ = 4         9 = □ + 4

10 – □ = 8         6 + □ = 10         4 = 8 – □

□ + 3 = 9         9 – □ = 4          7 = □ + 3

 

 1. Điền dấu (> ; < ; =) vào ô trống:

3 + 7 □ 10         9 □ 9 + 0          10 – 1 □ 1 + 9

4 + 3 □ 8         10 □ 9 + 1           8 – 6 □ 7 – 3

10 – 8 □ 2         8 □ 10 – 8          5 – 4 □ 10 – 6

 1. Điền dấu (+ , –) vào ô trống:

4 □ 3 = 7           10 □ 6 = 4           3 □ 3 □ 3 = 3

6 □ 4 = 2            8 □ 3 = 5            5 □ 2 □ 3 = 4

 1. Khoanh tròn vào số lớn nhất:

a/ 13, 17, 15, 19, 18

b/ 11, 16 , 18, 20, 12

 1. Khoanh tròn vào số bé nhất:

a/ 16, 12, 20, 13, 11

b/ 19, 17, 10, 15, 14

 1. Viết các số: 19, 15, 17, 13, 20

a/ Theo thứ tự từ bé đến lớn: ……………………………………………………

b/ Theo thứ tự từ lớn đến bé: …………………………………………………….

 1. Viết phép tính thích hợp:

a/ Có: 18 con chim                  b/ Có: 15 con gà

Bay đi: 4 con chim.                Mua thêm: 4 con gà

Còn: …. con chim?                Có tất cả: …. con gà?

 

c/ Có: 19 quả bóng                 d/ Hà có: 14 nhãn vở

Cho: 3 quả bóng                  Lan có: 3 nhãn vở

Còn: … Quả bóng?                 Cả hai bạn: ….. nhãn vở?

 

 1. Nhìn tranh viết phép tính thích hợp:

 

 1. Điền số và dấu để được phép tính đúng:

 

Câu 12. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ trống:

1 chục = 10 đơn vị ….

1 đơn vị = 1 chục …..

10 đơn vị = 1 chục ….

10 đơn vị > 1 chục ….

 

 

 

 1. a) Viết 3 lần bảng phép cộng trong phạm vi 10 và học thuộc.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. b) Viết 3 lần bảng phép trừ trong phạm vi 10 và học thuộc.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. a) Viết 3 lần bảng phép cộng trong phạm vi 9 và học thuộc.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. b) Viết 3 lần bảng phép trừ trong phạm vi 9 và học thuộc.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. a) Viết 3 lần bảng phép cộng trong phạm vi 8 và học thuộc.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. b) Viết 3 lần bảng phép trừ trong phạm vi 8 và học thuộc.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. a) Viết 3 lần bảng phép cộng trong phạm vi 7 và học thuộc.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. b) Viết 3 lần bảng phép trừ trong phạm vi 7 và học thuộc.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Viết các số sau:
a) Mười:. . . . . . . . . . . . . . . .

Mười một:. . . . . . . . . . . . . .

Mười hai:. . . . . . . . . . . . . . .

Mười ba:. . . . . . . . . . . . . . .

Mười bốn:. . . . . . . . . . . . . .

Mười lăm:. . . . . . . . . . . . . .

Mười sáu:. . . . . . . . . . . . . .

Mười bảy:. . . . . . . . . . . . . .

Mười tám:. . . . . . . . . . . . . . .

Mười chín:. . . . . . . . . . . . . . .

Hai mươi:. . . . . . . . . . . . . .

b) Một chục:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Một chục và một đơn vị:. . . . . . . . . . . . . . . .

Một chục và hai đơn vị:. . . . . . . . . . . . . . . .

Một chục và ba đơn vị: . . . . . . . . . . . . . . . .

Một chục và bốn đơn vị:. . . . . . . . . . . . . . . .

Một chục và năm đơn vị:. . . . . . . . . . . . . . .

Một chục và sáu đơn vị:. . . . . . . . . . . . . . . .

Một chục và bảy đơn vị:. . . . . . . . . . . . . . . .

Một chục và tám đơn vị:. . . . . . . . . . . . . . . .

Một chục và chín đơn vị:. . . . . . . . . . . . . . .

Hai chục:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1. Viết cách đọc các số sau:

10 đọc là:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11 đọc là:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 đọc là:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

13 đọc là:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

14 đọc là:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

15 đọc là:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

16 đọc là:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

17 đọc là:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

18 đọc là:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

19 đọc là:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

20 đọc là: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1. Tính nhẩm:
10+1 =. . . . . . .

10+2 =. . . . . . .

10+3 =. . . . . . .

10+4 =. . . . . . .

10+5 =. . . . . . .

10+6 =. . . . . . .

10+7 =. . . . . . .

10+8 =. . . . . . .

10+9 =. . . . . . .

10+10 =. . . . . .

11-1 = . . . . .

12-2 = . . . . .

13-3 =. . . . . .

14-4 =. . . . . .

15-5 =. . . . . .

16-6 =.. . . . .

17-7 =. . . . . .

18-8 =. . . . . .

19-9 =.. . . . .

20-10 =. . . . .

10+1 = . . . . . . . . . . . . . .

11+1 =. . . . . . . . . . . . . .

12+1 =. . . . . . . . . . . . . . .

13+1 =. . . . . . . . . . . . . . .

14+1 =. . . . . . . . . . . . . . .

15+1 =. . . . . . . . . . . . . . .

16+1 =. . . . . . . . . . . . . . .

17+1 =. . . . . . . . . . . . . . .

18+1 =. . . . . . . . . . . . . . .

19+1 =. . . . . . . . . . . . . . .

11-1 = . . . . . . . . .

12-1 =. . . . . . . . . .

13-1 =. . . . . . . . . . .

14-1 =. . . . . . . . . . .

15-1 =. . . . . . . . . . .

16-1 =. . . . . . . . . . .

17-1 =. . . . . . . . . . .

18-1 =. . . . . . . . . . .

19-1 =. . . . . . . . . . .

20-1 =. . . . . . . . . . .

 1. Viết phép tính thích hợp:
a. Có : 1 gà mẹ

Có : 10 gà con.

Có tất cả:. . . . . . . . con gà?

         
a. Có : 11 con gà.

Có : 1 gà mẹ.

Có:. . . . . . . . gà con?

         

 

 1. a) Hình vẽ có . . . . . . . điểm là: điểm. . . . . . ,điểm. . . . . . . . ,điểm. . . . .

. . . ,điểm. . . . . .

 

 1. b) Hình vẽ có. . . . . . . . . . . đoạn thẳng là:. . . .
 2. Tính
 3. Đặt tính rồi tính:

17 – 5                                15  – 3                              16 – 3

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

 

19 – 2                                         18 – 8                                         14 – 4

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

 

13 – 2                                        17 – 4                                             19 – 7

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
 1. B. MÔN TIẾNG VIỆT:

5.Đọc và luyện viết các đoạn văn sau vào vở theo mẫu chữ nhỏ:

 

Sinh nhật của Chuột Con

Hôm nay là ngày sinh nhật của Chuột Con Chuột Con mời bạn bè đến dự tiệc . Mọi người giục Chuột Con thổi nến trên bánh ga – tô. Nhưng, suốt hai giờ đồng hồ, Chuột Con chỉ thối tốt được hai ngọn nến. Các bạn của Chuột Con ngủ lăn ra trên bãi cỏ. Thôi hết số nến, chẳng ai còn thức. Chuột Con cũng ngủ tít. ( Theo Chuyện của mùa hạ)

Bèo

Mưa như trút, nước đầy ắp ruộng đồng. Bèo tấm, bèo dâu, bèo ong, bèo cái, bèo tây . . . trông khác hẳn. Những cánh bèo mập mạp vươn bộ rõ bơi trong biển nước. Các Cô bèo bảo nhau: – Thích Nhật | Chỉ vài hôm nữa, có mặt đất sẽ bao phủ màu xanh của bèo. Nhưng, hết mưa là nóng. Đồng ruộng. Co hồ cạn sạch, bèo bị héo khô. ( Theo Truyện ngụ ngôn )

 

Lời khuyên của bố

Học quả là khó khăn, gian khổ. Bố muốn con đến trường với niềm hăng say và niềm phấn khởi. Con hãy nghĩ đến những người thợ, tối đến trường sau một ngày lao động vất vả. Cả những người lính vừa ở thao trường về là ngồi ngay vào bàn đọc đọc, viết viết. Con hãy nghĩ đến các em nhỏ bị câm điếc mà vẫn thích học.

 

Con quạ khôn ngoan

Có một con quạ khát nước. Nó tìm thấy một cái lọ nước. Nhưng nước trong lọ quá ít, cổ lọ lại cao, nó không sao thò mỏ vào uống được. Nó nghĩ ra một cách: nó lấy mỏ gắp từng viên sỏi bỏ vào lọ. Một lúc sau, nước dâng lên, quạ tha hồ uống.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *