ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC SINH TẠI NHÀ LỚP 3 MÔN TOÁN + TIẾNG VIỆT

Tên file: Đề-ôn-tập-môn-Tiếng-việt-lớp-3.docx
Tải về

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TOÁN

 Đề ôn tập môn Toán

Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: (0,5 điểm) Số liền trước của số 519 là:

 1. 519
 2. 518
 3. 517
 4. 560

Câu 2: (0,5 điểm) Kết quả của phép tính 165 + 213 là:

 1. 278
 2. 379
 3. 378
 4. 478

Câu 3: (1 điểm) 35km x 2 = … Đáp án điền vào chố chấm là:

A.70 m

 1. 75 km
 2. 70 km
 3. 75

Câu 4: (1 điểm) 64 g thịt gấp 8g thịt số lần là:

 1. 6 g
 2. 8
 3. 8 lần
 4. 8g

Câu 5: ( 0,5 điểm) Gía trị của biểu thức 140 – 20 x 2 là:

 1. 240
 2. 120
 3. 100
 4. 102

Câu 6: ( 0,5 điểm) Hình vẽ bên có mấy góc vuông?

 1. 4
 2. 6
 3. 8
 4. 7

B-Tự luận (6 điểm)

Câu 7: ( 2 điểm) Đặt tính rồi tính

 1. 364 + 254
 2. 270 – 89
 3. 250 x 3
 4. 456 : 5

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Câu 8: (1 điểm ) Tìm y, biết:

a, y : 6 = 123

b, y x 4 = 450 – 10

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Câu 9: (2 điểm) Một cửa hàng buổi sáng bán được 80 kg tỏi, buổi chiều bán được số tỏi bằng 1/2 lần số tỏi buổi sáng. Hỏi cả hai buổi bán được bao nhiêu ki-lô-gam tỏi?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Câu 10: (1 điểm)

a, Tìm một số biết rằng lấy số đó nhân với số lớn nhất có một chữ số thì được kết quả là 108?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

b, Tính nhanh

115 + 146 + 185 + 162 + 138 + 154 =………………………………….

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………


 

Đề ôn tập môn Toán

 

 Phiếu bài tập tự ôn ở nhà môn Toán lớp 3 – Số 1

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a, 2017 + 2195

 1. 309 – 215
 2. 305 x 2
 3. 537 : 3

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 2: Tính giá trị biểu thức:

 1. 485 – 342 : 2
 2. 257 + 113 x 6
 3. 742 – 376 + 128

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 3: Bình cao 132cm. Bình cao hơn Huy 7cm. Hỏi tổng chiều cao của 2 bạn là bao nhiêu?

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 4: Một cửa hàng gạo có 6 bao gạo, mỗi bao nặng 75kg. Cửa hàng đã bán hết 219kg. Hỏi cửa hàng còn bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 5: Viết tất cả các số có 4 chữ số mà tổng các chữ số là 3.

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

2. Phiếu bài tập tự ôn ở nhà môn Toán lớp 3 – Số 2

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

 1. 1624 + 3157
 2. 517 – 333
 3. 214 x 3
 4. 533 : 5

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 2: Tìm x:

 1. X x 8 = 240 x 3
 2. X : 7 = 300 – 198
 3. X – 271 = 729: 9

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 3: Nhà Hoa bẻ được 351 bắp ngô; nhà Hoa bẻ được nhiều hơn nhà Huệ là 27 bắp ngô. Hỏi nhà Huệ bẻ được bao nhiêu bắp ngô?

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 4: Trong làn có 15 quả cam, số quýt gấp 3 lần số cam. Hỏi số quýt nhiều hơn số cam bao nhiêu quả?

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

3. Phiếu bài tập tự ôn ở nhà môn Toán lớp 3 – Số 3

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a, 2124 + 4357

 1. 751 – 437
 2. 124 x 4
 3. 565: 7

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức

 1. 103 x 5 – 243
 2. 291 + 117 x 7
 3. 210 – 927 : 9

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 3: Cô Hồng có 358 quả trứng gà. Cô đã bán đi 1/6 số trứng đó. Hỏi cô còn bao nhiêu quả trứng gà?

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 4: Tủ sách thư viện của lớp 3A1 có 6 giá. Mỗi giá có 36 quyển. Các bạn đã mượn 28 quyển. Hỏi trên tủ sách còn bao nhiêu quyển?

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 5:

 1. Viết số lớn nhất có 3 chữ số mà tổng các chữ số bằng 17.

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Viết số nhỏ nhất có 3 chữ số mà tổng các chữ số bằng 10.

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Tìm hiệu của 2 số trên.

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

4. Phiếu bài tập tự ôn ở nhà môn Toán lớp 3 – Số 4

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a, 1226 + 2365

 1. 521 – 430
 2. 218 x 3
 3. 605 : 4

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 2: Điền dấu <; >; =

1kg….913g; 30dm….3000mm; 1/4 giờ….25 phút; 12hm…..10km

Bài 3: Một sân vận động hình chữ nhật có chiều dài là 132m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính chu vi sân vận động.

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 4: Một miếng bìa hình chữ nhật có chu vi là 128cm. Chiều rộng miếng bìa là 24 cm. Tính chiều dài miếng bìa đó.

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 5:

 1. Một số khi nhân với 6 rồi cộng với 157 thì được 769. Tìm số đó.
 2. Tìm một số khi chia cho 8 rồi cộng với 210 thì được 315.

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

5. Phiếu bài tập tự ôn ở nhà môn Toán lớp 3 – Số 5

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

 1. 1251 + 3264
 2. 824 – 531
 3. 118 x 6
 4. 856 : 4

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 2: Tính giá trị biểu thức:

 1. 758 – 277 + 2215 ;
 2. 871 – 106 x 3 ;
 3. 3291 + ( 633 – 180)

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ trống:

 1. 4km 32m=……m;
 2. 1m 42cm = …..cm;
 3. 4 giờ 12 phút = …. phút

Bài 4: Bình có một sợi dây thép dài 24cm uốn thành một hình vuông. Hỏi cạnh hình vuông dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 5: Tuổi con hiện nay là 5 tuổi và bằng 1/7 tuổi mẹ. Hỏi 3 năm nữa mẹ bao nhiêu tuổi?

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT

Đề ôn tập môn Tiếng việt

 

 1. Bài ôn tập Tiếng Việt số 1

Bài 1: Chép lại đoạn thơ sau và gạch chân từ ngữ nhân hoá:

Ông trời nổi lửa đằng đông

Bà sân vấn chiếc khăn hồng đẹp thay

Bố em xách điếu đi cày

Mẹ em tát nước nắng đầy trong thau

Cậu mèo đã dậy từ lâu

Cái tay rửa mặt, cái đầu nghiêng nghiêng.

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Bài 2: Gạch dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi Khi nào?

a, Người Tày, người Nùng thường múa sư tử vào các dịp lễ hội mừng xuân.

b, Tháng năm, bầu trời như chiếc chảo khổng lồ bị nung nóng úp chụp vào xóm làng.

c, Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập vào ngày 2 tháng 9 năm 1945.

Bài 3: Đặt 3 câu theo kiểu Ai thế nào?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Bài 4: Viết lại các từ và cụm từ sau cho đúng quy tắc viết hoa:

trần hưng đạo, trường sơn, cửu long

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

 1. Bài ôn tập Tiếng Việt số 2

Bài 1: Hãy chép lại đoạn thơ sau và gạch chân những hình ảnh so sánh tìm được:

Lá thông như thể chùm kim

Reo lên trong gió một nghìn âm thanh

Lá lúa là lưỡi kiếm cong

Vây quanh bảo vệ một bông lúa vàng

Lá chuối là những con tàu

Bồng bềnh chở nặng một màu gió trăng.

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Bài 2: Tìm từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm trong các câu sau:

Tiếng đàn bay ra vườn. Vài cánh ngọc lan êm ái rụng xuống nền đất mát rượi…Hoa mười giờ nở đỏ quanh các lối đi ven hồ.

– Các từ chỉ sự vật là:…………………………………………………………………………..

– Các từ chỉ hoạt động là:…………………………………………………………………………..

– Các từ chỉ đặc điểm là:…………………………………………………………………………..

Bài 3: Đặt 3 câu theo kiểu câu Ai là gì?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Bài 4: Hãy khoanh một từ viết sai chính tả trong từng dòng sau:

 1. a) chạn bát, trạm xá, trách mắng, chông chờ.
 2. b) Nhà dông, rung động, chiếc giường, để dành.
 3. c) Già dặn, rôm rả, giằng co, dành giật.
 4. Bài ôn tập Tiếng Việt số 3

Bài 1: Điền vào chỗ chấm r/d/gi?

 1. cá ….án; gỗ ……án, con …..án.

Suối chảy ……óc …….ách; nước mắt chảy ……àn …..ụa.

b – Quyển vở này mở ….a

Bao nhiêu trang …..ấy trắng

Từng …..òng kẻ ngay ngắn

Như chúng em xếp hàng

Lật từng trang từng trang

……ấy trắng sờ mát …..ượi

Thơm tho mùi …..ấy mới

Nắn nót bàn tay xinh.

Bài 2Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau:

buồn ><…………………

yếu đuối ><………….

dở ><………………..

khóc ><……………………

nhanh nhẹn ><……………

thông minh ><……………

lạnh lẽo ><………………

đắng ><…………………..

đông đúc ><………………….

Bài 3: Đặt 3 câu theo kiểu câu Ai làm gì?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Bài 4: Đặt câu hỏi cho bộ phận gạch chân trong mỗi câu sau:

Những chú gà trống oai vệ.

………………………………………………………………………………………… …………………

Chú mèo bỗng trở lên rất giữ tợn.

……………………………………………………………………………………… …………………

Ông mặt trời tỏa ánh nắng gay gắt giữa trưa hè.

………………………………………………………………………………………… …………………

Sau một buổi cày vất vả, các bác nông dân vui vẻ trở về nhà.

………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Bài ôn tập Tiếng Việt số 4

Bài 1: Từ nào viết sai chính tả, em hãy viết lại cho đúng:

Sạch sẽ, xanh sao, xang sông, sáng xủa, ngôi xao, sôi gấc, cặp sách, sương đêm, xửa chữa, xức khoẻ.

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Bài 2: Điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong đoạn văn sau:

Vào ngày 13 tháng Giêng hằng năm hội Lim lại được tổ chức tại vùng đất quan họ Bắc Ninh. Các liên anh liền chị trong làng hát đối đáp để du xuân. Có rất nhiều hình thức hát đối đáp như hát trong nhà ngoài sân quanh đồi và cả trên thuyền nữ. Những người đi xem hội sẽ rất vui rất hào hứng với những làn điệu dân ca ngọt ngào tại hội Lim.

Bài 3: Tìm các từ cùng nghĩa với “đất nước” và đặt câu với một trong số các từ tìm được.

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Bài 4: Khoanh từ khác với các từ khác ở mỗi dòng:

a, nhà cao tầng, siêu thị, má đình, khu trung tâm thương mại.

b, giữ gìn, non sông, bảo vệ, gìn giữ.

c, vui vẻ, cười nói, chạy nhảy, nô đùa.

5. Bài ôn tập Tiếng Việt số 5

Bài 1: Điền ch/tr vào chỗ trống:

….í thức; ….í óc; xử …í; …iều đình; ….ế tạo; ý …í; leo …èo.

Bài 2: Điền dấu chấm vào chỗ thích hợp trong đoạn văn sau rồi chép lại cho đúng chính tả:

Mỗi mùa xuân đến, làng tôi lại tổ chức trò chơi đánh đu cái đu được làm bằng những cây tre già và chắc đu được treo bằng những sợi dây thừng dài bện rất chắc người chơi đu càng đu cao càng nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả dưới sân chơi.

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Bài 3: Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Ở đâu?

a, Ở Hải Phòng, lễ hội Chọi trâu được tổ chức tại Đồ Sơn.

b, Sau mỗi giờ ra chơi, chúng em lại tập thể dục giữa giờ tại sân trường.

c, Trong lớp học, chúng em luôn chú ý nghe giảng.

Bài 4: Hãy kể về một anh hùng dân tộc mà em biết.

….…………………………………………………………………………………………..

….…………………………………………………………………………………………..

….…………………………………………………………………………………………..

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *